Obchodní podmínky

1. PŘIHLÁŠKA NA VÝUKU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi provozovatelem jazykové školy SOLOLANG – společnosti SOLOLANG s.r.o., IČ: 07647883, se sídlem Lipoltická 944/46, 190 17 Praha 9, (dále jen SOLOLANG) a studentem vzniká na základe objednání kurzu či jiných služeb nebo registrace a přihlášení k výuce na webových stránkách www.sololang.com nebo telefonické registrace a přihlášení k výuce.

2. PLATBA

a) Objednané služby je možné uhradit převodem na účet SOLOLANG. Objednané služby jsou hrazeny na základe obdržení potvrzovacího e-mailu s výzvou k zaplacení a informaci o zařazení do výuky. Číslo úctu pro platby je 286452589/0300.
b) Platba za překlady a tlumočení je hrazena na základě obdržení výzvy k zaplacení formou faktury, která je splatná do 14 dnů (není-li domluveno jinak). Číslo účtu pro platby je 286452589/0300, variabilní symbol platby je uveden na faktuře.

3. ZÁLOHY

a) Předplacené lekce za individuální výuku (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuku musí být studentem vyčerpané během 24 měsíců od objednávky. Odložení výuky na delší dobu než 60 dní se musí písemně domluvit se SOLOLANG. V ostatních případech záloha propadá a studentovi nevzniká nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
b) Platby za individuální výuku (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuku lze provádět za jednotlivé uskutečněné lekce. V takovém případě SoloLang je oprávněna požadovat finanční zálohu. Záloha je ve výši ceny 1 lekce. Záloha musí být uhrazená minimálně 24 hodiny před začátkem domluveného termínu lekce.
– V případě pozdě zrušené lekce (viz. bod 5.b) záloha propadá a musí být uhrazená nová záloha;
– V případě, že během výuky nedojde k žádné pozdě zrušené lekci, záloha se po ukončení výuky vrací studentovi, nebo lze zálohu využít pro zaplacení poslední lekce.

4. STORNO PODMÍNKY

Podmínky pro stornování individuální výuky (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuky jsou následující:
a) Výuku je možné stornovat nebo odložit pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
b) Výuku je možné odložit nejvíce na 6 měsíců od původní objednávky.
c) Odloženou výuku je možné po domluvě se SOLOLANG absolvovat v pozdějším termínu během následujících 6 měsíců od oznámení o odložení.
d) Dojde-li ke stornování výuky ze strany SOLOLANG, bude student neprodleně informován.
e) V případě stornování výuky nebo její části ze strany SOLOLANG, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části předplacených lekcí.
f) V případě stornování výuky nebo její části studentem, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části předplacených lekcí. Je teké možné převést předplacenou výuku na jinou osobu.
g) V případě vrácení části nebo všech předplacených lekcí bude částka na základe požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 30 dnu od oznámení.

5. ZMEŠKANÉ LEKCE

a) Výuka ve dvojicí (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů nad 1 a do tří osob) a firemní výuka:
– za neúčast studenta ve výuce SOLOLANG neposkytuje žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
b) Individuální výuka:
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy – student má nárok na náhradní termín.
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany studenta více, než 24 hod. před termínem lekce – student má nárok na náhradní termín.
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany studenta méně, než 24 hod. před termínem lekce – student nemá nárok na náhradu zmeškané lekce nebo jinou kompenzaci.

6. CERTIFIKÁTY

a) Student po složení zkoušky na konci výukového okruhu má nárok na získání osvědčení SOLOLANG o absolvování výuky a dosažení určité úrovně.
b) SOLOLANG nenese finanční ani jinou odpovědnost za výsledek závěrečných zkoušek jakéhokoliv druhu (KET, PET, FCE, CAE).

7. ODPOVĚDNOST SOLOLANG

a) Škola nezodpovídá za situace způsobené vyšší moci, které znemožní SOLOLANG poskytovat služby v dohodnuté formě. Takové situace nelze ze strany studenta posuzovat, jako důvod k odstoupení od smlouvy.
b) V případě vyšší moci, která znemožní škole poskytovat dohodnutých služeb, může škola nabídnout vhodnou alternativu dohodnuté službě nebo poskytování těchto služeb odložit na dobu nezbytně nutnou ke zdolání vyšší moci a její následků.

8. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany SOLOLANG jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením kopií materiálu a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) SOLOLANG může od smlouvy odstoupit a vrátit poměrnou část uhrazeného kurzovného studentům.
b) SOLOLANG si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy se studentem a zrušit výuku dotyčného studenta bez náhrady v případě, že bude závažným způsobem narušovat průběh výuky.
c) SOLOLANG je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

10. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání přihlášky a je závazný. Při dalším přihlášení do kurzu student souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami nebo platí už jednou odsouhlasené, pokud se mezitím nezměnily.
Aktuální obchodní podmínky platí od 1.1.2024. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) SOLOLANG prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté studentem budou zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci SOLOLANG, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl SOLOLANG za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely SOLOLANG. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od jeho ukončení. Student prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a správné.

Přihlaste se
na zkušební lekci zdarma

Seznámíte se s lektorem

Zjistíte úroveň znalostí

Nastavíte plán výuky

V závislosti na vybraném balíčku můžete získat slevu až 30 % - čím více lekcí v balíčku, tím levnější výuka.

Slevy až 30 %

Použitím tlačítka "Přihlásit se na zkušební lekci" souhlasíte se zpracováním osobních údajů.