OBCHODNÍ PODMÍNKY JAZYKOVÉ ŠKOLY SOLOLANG OD 1.1.2017

1. PŘIHLÁŠKA NA VÝUKU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi provozovatelem jazykové školy SoloLang – společnosti Perfect Design s.r.o., IČ: 03730671, se sídlem Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, (dále jen SoloLang) a studentem vzniká na základe objednání kurzu či jiných služeb na webových stránkách www.sololang.com nebo přihlášky vyplněné v kanceláři SoloLang. Objednávka služeb se stává závaznou po připsání platby na účet SoloLang nebo po zaplacení v hotovosti. Lhůta pro řádné zaplacení objednaných služeb je 4 pracovní dny. Student může od služeb a smlouvy odstoupit písemnou formou nebo formou e-mailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení objednaných služeb. Případ odstoupení po závazném objednání služeb je upraveno v bode 4 (Storno podmínky).

2. PLATBA

a) Objednané služby je možné uhradit převodem na účet nebo hotově v kanceláři SoloLang. Objednané služby jsou hrazeny na základe obdržení potvrzovacího e-mailu s výzvou k zaplacení a informaci o zařazení do kurzu. Číslo úctu pro platby je 2200742091/2010, do poznámky k platbě uveďte jméno studenta. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm SoloLang požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení.
b) Platba za překlady a tlumočení je hrazena na základě obdržení výzvy k zaplacení formou faktury, která je splatná do 14 dnů (není-li domluveno jinak). Číslo účtu pro platby je 2200742091/2010, variabilní symbol platby je číslo faktury.

3. ZÁLOHY

a) Předplacené lekce za individuální výuku (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuku musí být studentem vyčerpané během 6 měsíců od objednávky. Odložení výuky na delší dobu než 2 po sobě jdoucí měsíce se musí písemně domluvit se SoloLang. V ostatních případech záloha propadá a studentovi nevzniká nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
b) Platby za individuální výuku (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuku lze provádět za jednotlivé uskutečněné lekce. V takovém případě SoloLang je oprávněna požadovat finanční zálohu. Záloha je ve výši ceny 1 lekce (o domluvené délce). Záloha musí být uhrazená minimálně 24 hodiny před začátkem domluveného termínu lekce.
– V případě pozdě zrušené lekce (viz. bod 5.b) záloha propadá a musí být uhrazená nová záloha;
– V případě, že během výuky nedojde k žádné pozdě zrušené lekci, záloha se po ukončení výuky vrací studentovi, nebo lze zálohu využít pro zaplacení poslední lekce.

4. STORNO PODMÍNKY

1. Podmínky pro stornování individuální výuky (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuky jsou následující:
a) Výuku je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
b) Výuku je možné stornovat/odložit nejpozději do 6 měsíců od původní objednávky. V opačném případě studentovi nevzniká nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci předplacených lekcí.
c) Odloženou výuku je možné po domluvě s SoloLang absolvovat v pozdějším termínu během následujících 6 měsíců od oznámení o odložení, není-li domluveno jinak.
d) Dojde-li ke změně nebo ke zrušení výuky ze strany SoloLang, bude student neprodleně informován.
e) V případě zrušení výuky nebo její části jazykovou školou SoloLang, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části předplacených lekcí.
f) V případě vrácení části nebo všech předplacených lekcí bude částka na základe požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnu.
g) Storno podmínky a poplatky se vztahují na případy, kdy SoloLang poskytla studentovi možnost zúčastnit se výuky podle požadavků uvedených v přihlášce.

2. Podmínky pro stornování zařazení do skupinové výuky/kurzu jsou následující:
a) Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou e-mailu.
b) Stornování zařazení do kurzu nejpozději 8 dní do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.
c) Stornování zařazení do kurzu do 7 dní do zahájení výuky nebo během výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného.
d) Stornovaný kurz je možné po domluvě s SoloLang absolvovat v pozdějším termínu během následujících 6 měsíců od oznámení o stornování. Jako náhradní kurz lze zvolit jakýkoli jiný kurz z nabídky SoloLang v hodnotě stornovaného, v případě, že se takový otevře.
e) SoloLang si vyhrazuje právo zrušit skupinu s počtem studentů nižším než 3 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni.
f) SoloLang si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí termínů, zrušení lekcí, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
g) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován.
h) V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovou školou SoloLang, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.
i) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základe požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnu.
j) Storno podmínky a poplatky se vztahují na případy, kdy SoloLang poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce.

5. ZMEŠKANÉ LEKCE

a) Skupinová výuka – za neúčast studenta ve výuce neposkytuje SoloLang žádnou finanční ani jinou kompenzaci. V odůvodněném případě (např. dlouhodobá absence na základe předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupině na stejné nebo podobné úrovni, pokud taková skupina existuje.

b) Individuální výuka (veškeré formy výuky s maximálním počtem současně vyučovaných studentů do tří osob) a firemní výuka – pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy, není poskytována studentovi žádná kompenzace.
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy – je studentovi poskytnut náhradní termín.
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany studenta více, než 24 hod. před termínem lekce – je domluven náhradní termín.
– Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany studenta méně, než 24 hod. před termínem lekce – peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

6. CERTIFIKÁTY

a) Student po složení zkoušky na konci výuky má nárok na získání certifikátu SoloLang o absolvování kurzu.
b) SoloLang nenese finanční ani jinou odpovědnost za výsledek závěrečných zkoušek jakéhokoliv druhu (KET, PET, FCE, CAE).

7. ODPOVĚDNOST SOLOLANG

Škola nezodpovídá za škodu, ztrátu či zranění, jenž utrpí klient v jejich prostorách.

8. VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany SoloLang jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením kopií materiálu a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) SoloLang může z důvodů nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit a vrátit poměrnou část uhrazeného kurzovného studentům. Přednost mají dříve platící studenti. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet SoloLang. V případě úhrady ve stejný den mají přednost studenti, kteří si kurz objednali dříve.
b) SoloLang si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta na výuce a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů SoloLang, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh výuky.
c) SoloLang je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

10. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání přihlášky (elektronické i papírové) a je závazný. Při dalším přihlášení do kurzu student souhlasí s aktuálními obchodními podmínkami nebo platí už jednou odsouhlasené, pokud se mezitím nezměnily.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) SoloLang prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté studentem budou zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci SoloLang, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl jazykové škole SoloLang, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely SoloLang. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od jeho ukončení. Student prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé a správné.