Pravidla soutěže o jazykový kurz

Pořadatel a Organizátor soutěže: SOLOLANG s.r.o., Ostrovského 253/3, Praha 5, 150 00, IČ: 07647883

1. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:
Soutěž je realizována v termínu 17. 7. 2021 – 24. 7. 2021 (včetně uvedených dnů) na území České republiky.

2. PODMÍNKY ÚČASTI:
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.
Výhercem se může stát pouze účastník trvale žijící v České republice. Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/skolasololang

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Podmínkou účasti v soutěži je napsání do komentáře odpovědi na otázku „Proč chcete umět anglicky (jaký je váš cíl)?“. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže vybere jednoho výherce, který odpověděl na soutěžní otázku nejzajímavěji.

4. VÝHRY V SOUTĚŽI:
Jeden výherce získá v této soutěži dárkový poukaz na:
Týdenní letní kurz angličtiny pro mírně pokročilé (A2). Kurz má 30 lekcí a maximální počet studentů ve skupině je 5 osob. Kurz probíhá 5x týdně v termínu 26. 7. 2021 – 30. 7. 2021, Po – Pá 9:00 – 14:00. Hodnota kurzu je 4 290 Kč.
Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/skolasololang nejpozději v sobotu 24. 7. 2021. Výherce bude o výhře vyrozuměn pod soutěžním příspěvkem.
Výherce bude vyzván k zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail) do zpráv FB stránky nejpozději do 1 dne od vyhlášení Výherců. V případě, že výherce nezašle svoje kontaktní údaje do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.
Dárkový poukaz bude předán výherci nejpozději do 1 dne od vyhlášení výherců a následném obdržení kontaktních údajů pro upřesnění termínu předání výhry.
Výhry z této Soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné Soutěžící. Výjimkou jsou rodinní příslušníci výherci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké výherci dle § 22 občanského zákoníku.
Jazykové znalosti účastníka kurzu musí dosahovat úrovně A2 – mírně pokročilí. Ověřit znalosti lze na stránce http://sololang.com/online-test-z-anglictiny/

5. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vstoupením na internetovou adresu https://www.facebook.com/skolasololang vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/skolasololang. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s použitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí Soutěže jsou nebo mohou být autorská díla Soutěžících, uděluje také tímto každý Soutěžící (resp. účastník Soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí Pořadatelem či organizátorem pro marketingové účely spojené s touto Soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem. Dále Soutěžící zapojením do Soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě komentáře, který vytvoří a předá do Soutěže je jeho dílem nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této Soutěže a dle těchto pravidel.

Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.

6. DALŠÍ PRAVIDLA
V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.
Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webu http://sololang.com/. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook a se společností Facebook nijak nesouvisí. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook.

V Praze dne 17. 7. 2021